Zwrot podatku z Danii – dokumenty

Zwrot podatku z Danii jest możliwy, jeżeli podejmowałeś/aś legalne zatrudnienie na terenie tego kraju. Aby móc ubiegać się o należny podatek trzeba na samym początku skompletować wniosek do duńskiego urzędu skarbowego. W tym celu niezbędne jest posiadanie dokumentacji, która potwierdzi Twoje zatrudnienie w Danii.

Większość dokumentów otrzymałeś od pracodawcy w Danii lub też z tamtejszych urzędów. Pamiętaj – nie wyrzucaj żadnych dokumentów, być może będą Ci one potrzebne do rozliczenia lub skorzystania z odpowiedniej ulgi podatkowej.

Jeżeli nie wiesz jakie dokumenty są Ci niezbędne, poniżej wyszczególniliśmy te najbardziej kluczowe:

 • umowa – do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze wypełnione i podpisane czytelnie;
 • formularz zgłoszeniowy – jest to dokument, który należy bardzo starannie wypełnić, podając wszystkie informacje, a także należy go czytelnie podpisać w wyznaczonym do tego miejscu;
 • lista załączników – jest to spis dokumentów, które zamieszczane są we wniosku; dokument ten należy czytelnie podpisać;
 • Selvangivelse – dokument ten to deklaracja podatkowa; czytelny podpis należy złożyć na ostatniej stronie dokumentu, w miejscu oznaczonym jako „Underskrift”;
 • Pełnomocnictwo (fuldmagt) – dokument należy uzupełnić i podpisać

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby wypełniać druki długopisem z niebieskim atramentem oraz podpisywać je czytelnie, w ten sam sposób jaki widnieje w Twoim dowodzie osobistym.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć jeszcze dokumenty otrzymywane od pracodawcy lub z urzędu.
Są to między innymi takie dokumenty jak:

 • Selvangivelse/forskudsopgorelse (duńska karta podatkowa) supplement/servicebrev – na podstawie tych dokumentów możliwe jest rozliczenie się z urzędem skarbowym w Danii;
 • Oplysningsseddel – jest to dokument, jakie otrzymasz na koniec pracy, wraz z ostatnim czekiem lub też na koniec roku podatkowe;
 • Lonseddel – jest to odpowiednik polskich pasków płacowych – wystawiany jest przez pracodawcę co tydzień lub co miesiąc. Do wniosku należy dołączyć kopie wszystkich pasków płacowych;
 • TastSelv-Kode – jest to indywidualne hasło przypisane do konta informatycznego w duńskim urzędzie skarbowym SKAT;
 • Årsopgørelse – jest drukiem rocznego rozliczenia podatkowego, które podlega korekcie, stosowanym u osób nie posiadających kodu TastSelv-Kode (wówczas należy go podpisać w polu Signature/Underskrift); jeśli posiadasz hasło do duńskiego systemu SKAT lub TastSelv-Kode dokument ten nie jest wymagany;
 • kserokopie umów o pracę od duńskich pracodawców;
 • kserokopia dowodu osobistego;

Jeśli zamierzasz wysłać do nas oryginały niektórych dokumentów radzimy, aby wcześniej wykonać ich kserokopie.

UWAGA! Przy składaniu rozliczenia podatkowego z Danii przez internet, tzw. e-zeznanie podatkowe nie są wymagane oryginały dokumentów, jednak ważnym jest, żeby posiadać aktualny TastSelvKode wraz z hasłem.

W przypadku przesyłania do naszego biura oryginalnych dokumentów, prosimy o wcześniejsze wykonanie ich kserokopii.

Warto wiedzieć, że kwota zwrotu podatku z Danii może stać się jeszcze wyższa, gdy w rozliczeniu uwzględnimy ulgi podatkowe. Aby było to możliwe, do duńskiego urzędu skarbowego należy przedłożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające prawo do uzyskiwania danych odliczeń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Ulgi podatkowe.
Zachęcamy do kontaktu z nami zwłaszcza, jeśli potrzebujesz pomocy związanej z przygotowaniem dokumentów do duńskiego urzędu podatkowego.