Zwrot podatku z Belgii – Dokumenty

Przygotuj z naszą pomocą dokumentację do wniosku o zwrot podatku z Belgii. Dzięki kompleksowemu podejściu do sprawy otrzymasz wszelkie informacje w jaki sposób zebrać i wypełnić wymagane dokumenty. To w znaczny sposób uprości procedurę rozliczenia podatkowego.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby wnioskować o zwrot podatku z Belgii?

Wśród dokumentacji wymaganej przez belgijski urząd, znajdują się dokumenty jakie otrzymywałeś/aś u swojego pracodawcy w czasie pracy za granicą oraz dodatkowe, wymagane bezpośrednio przez fiskus. Część z nich możemy Ci dostarczyć do wypełnienia, przesyłając je pod wskazany adres.

Do wniosku o zwrot podatku z Belgii będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • umowa, którą należy podpisać czytelnie w dwóch egzemplarzach;
 • ankieta personalna, którą wypełnij bardzo dokładnie i czytelnie podpisz;
 • Volmacht, należy go podpisać czytelnie w polu Handtekening i złożyć tyle razy, ile lat podatkowych chcesz z nami rozliczyć; nie uzupełniaj dokumentu o dane oraz daty – wypełnimy go za Ciebie; w przypadku, gdy rozliczasz się razem ze współmałżonkiem istnieje konieczność podpisania dokumentów również przez niego;
 • Volmacht 2, Pełnomocnictwo 2, należy go czytelnie podpisać wraz ze swoim współmałżonkiem w polu Podpis klienta i Handtekening van de klant; dokument należy złożyć tyle razy, ile lat rozliczeniowych chcesz uwzględnić we wniosku; nie uzupełniaj pełnomocnictwa o dane i daty, ponieważ my zrobimy to za Ciebie;
 • lista załączników, gdzie wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola, a następnie czytelnie podpisać;
 • Bescheinigung EU/EWR (druk dwujęzyczny), z tym dokumentem należy udać się do polskiego urzędu skarbowego, aby uzyskać na nim pieczątkę; informacje znajdujące się na nim zawierają dane o wysokości uzyskanych dochodów, zarówno w Polsce, jak i za granicą przez Ciebie oraz Twojego współmałżonka. Jeżeli nie otrzymasz pieczątki na dokumencie dwujęzycznym, konieczne będzie uzyskanie tłumaczenia przysięgłego z zaświadczenia o zarobkach. Przetłumaczony dokument może być sporządzony w języku francuskim, holenderskim lub niemieckim.

Prosimy o czytelne wypełnienie wskazanych dokumentów długopisem z niebieskim atramentem, a umieszczając podpis na nich ważne, aby żeby zgadzał się on z tym znajdującym się na dowodzie osobistym.

Do powyższych dokumentów dołącz również:

 • Loonfiche, czyli belgijską kartę podatkową; należy dołączyć od każdego pracodawcy, u jakiego podejmowałeś/aś legalne zatrudnienie w Belgii w okresie, który chcesz rozliczyć; załącz oryginał lub wyraźną kserokopię tych dokumentów;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wypłatę innych świadczeń w Belgii, np. zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia wakacyjnego, itp.
 • Loonbrieft (Loonbon), odpowiadające polskim paskom płacowym, które należy dołączyć od każdego pracodawcy, u jakiego pracowałeś/aś w danym okresie rozliczeniowym; załącz oryginały wszystkich pasków płacowych, w przypadku braku dokumentu Loonfiche
 • druk Individuale Rekening, czyli roczne belgijskie zestawienie wszystkich odcinków płacowych wydawane przez zakład pracy; załącz oryginał dokumentu lub wyraźną kserokopię
 • kserokopia dowodu lub paszportu oraz kserokopia dokumentu tożsamości Twojego współmałżonka;
 • PIT-36/37/40/40A/11 oraz załączniki ZG/0, kserokopia wskazanych formularzy w zależności od uzyskiwanych w Polsce dochodów Twoich oraz współmałżonka; jeżeli podejmowaliście dochód również w innym kraju w danym okresie rozliczeniowym to oczywiście należy również dołączyć karty podatkowe z poszczególnych państw;
 • jeżeli Ty lub Twój współmałżonek prowadzicie działalność rolniczą należy udokumentować to dokumentem PIT- 28 i /lub zaświadczeniem z urzędu gminy;
 • kopia druku ZAS-DF (jeśli dotyczy), czyli zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące rozliczanego roku podatkowego;
 • zaświadczenie o zameldowaniu wydane na pierwszy dzień nowego roku następującego po roku, za które jest rozliczenie; jeśli masz stałe zameldowanie, należy pobrać z urzędu zaświadczenie uwzględniające datę Twojego zamieszkania wraz z adresem i informacją, że przebywasz tam na pobyt stały; w przypadku rozliczenia się ze współmałżonkiem oraz dziećmi należy uwzględnić na druku wszystkie osoby przebywające pod jednym adresem;
 • akt małżeństwa na druku unijnym, jeżeli rozliczasz się razem ze współmałżonkiem;
 • akt urodzenia dzieci na druku unijnym, o ile rozliczając się ze współmałżonkiem chcesz skorzystać z ulg na dzieci;
 • potwierdzenie zameldowania i/lub wymeldowania z Belgii, które wyda Ci tamtejszy Urząd Gminy odpowiedni do miejsca, gdzie mieszkałeś/aś w czasie pobytu w tym kraju;
 • jeśli posiadasz – kserokopie decyzji podatkowych z rozliczonych lat podatkowych, wydawane przez urząd skarbowy w Belgii;
 • kserokopia dokumentu z banku potwierdzającego dane właściciela konta i numer rachunku bankowego, a także kod SWIFT, jeżeli posiadasz belgijski rachunek; należy podać numer konta na jaki chcesz, aby wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku z Belgii.

Gdy uda Ci się skompletować oraz wypełnić całą dokumentację przekaż ją nam, abyśmy mogli przygotować w Twoim imieniu rozliczenie podatkowe. Możesz to zrobić osobiście, jak również przesłać ją do nas za pośrednictwem poczty lub kuriera. Otrzymane dokumenty posłużą nam do przygotowania dla Ciebie wniosku o zwrot podatku z Belgii.